Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy beskriver vad, hur och varför vi samlar in personuppgifter från dig när du besöker vår webbplats eller på annat vis är i kontakt med oss.

Din integritet är viktig för oss. På Intervaro har vi några grundläggande principer:

  • Vi frågar inte efter personlig information om vi inte verkligen behöver den.
  • Vi delar inte din personliga information med någon annan, förutom för att följa lagkrav, i vårt arbete, eller för att skydda våra rättigheter.
  • Vi säljer inte din personliga information.

Vad utgör personuppgifter och dess behandling?

All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person anses vara personuppgifter. Detta inkluderar inte bara namn och adresser utan även uppgifter om en identifierbar persons ekonomi och audiovisuella inspelningar.
Nästan alla aktiviteter som involverar personuppgifter anses vara databehandling. Detta omfattar insamling, lagring, hantering, delning och radering. Både digitala och, i vissa fall, analoga aktiviteter faller under databehandling.
Vissa regler styr behandlingen av personuppgifter. I denna policy beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Intervaro AB, med organisationsnummer 559051-3544, är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs nedan. Vår postadress är Davidshallsgatan 21, 211 45 Malmö. Du kan även nå oss på telefonnummer 046-378 15 70 eller via e-post på kontakt@intervaro.se.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi beskriver de personuppgifter vi behandlar, syftet med behandlingen, metoderna för behandling, den rättsliga grunden för behandlingen och hur länge vi behåller uppgifterna i följande avsnitt.

01. Klienter


Syfte

Att offertlägga, ingå och fullgöra avtal gällande våra tjänster.

Behandlingsaktiviteter

Insamling/registrering och lagring av data. Dessutom användning av datan för offertläggning, avtalsexekvering, säkerställande av att både vi och klienten uppfyller skyldigheter enligt avtalet, inklusive fakturering, samt kommunikation med klienten gällande avtalsuppfyllelse (särskilt beträffande leverans, betalning och beställd tjänst).

Kategorier av personuppgifter

Företagsklient med enskild firma: Namn, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer. Även information om tjänstens omfattning och pris, samt om inkommande och obetalda betalningar.

Företagsklient (alla), kontaktperson: Namn, telefonnummer, e-postadress, nuvarande företag, befogenhet/roll och detaljer om vad som har begärts/beställts (när kontaktpersonen är köparen).

Rättslig grund

Företagsklient med enskild firma: Behandlingen av personuppgifter baseras på avtalet mellan parterna som rättslig grund.
Kontaktperson (företagsklient): Behandlingen av personuppgifter baseras på ett legitimt intresse som rättslig grund.

Lagringsperiod

Personuppgifter raderas 12 månader efter att kundrelationen avslutats.
För offertgivning som inte resulterade i ett avtal raderas uppgifterna 6 månader efter att offerten lämnades.

Varifrån kommer dessa uppgifter?

Uppgifterna kommer från dig eller baseras på våra avtal. Information om kontaktpersoner kan också komma från företaget, och information om en enskild firma kan komma från en kontaktperson.

Är det obligatoriskt att tillhandahålla denna information?

Det finns ingen skyldighet för dig att tillhandahålla denna information till oss. Dock är det ett krav för att vi ska kunna ingå avtal med dig eller med ditt företag genom dig som representant eller ombud. Utan denna information kan inte avtalsförhållandet uppfyllas.

02. Leverantörer och Partner


Syfte

Att begära, ingå och fullgöra avtal med våra leverantörer/partners.

Behandlingsaktiviteter

Insamling/registrering och lagring. Dessutom användning av datan för att begära, ingå och fullgöra avtal, inklusive genom betalning, och för att kontakta leverantören/partnern gällande avtalsuppfyllelse.

Kategorier av personuppgifter

Företag, kontaktperson: Namn, telefonnummer, e-postadress, nuvarande företag, befogenhet/roll och organisationsnummer/personnummer för enskilda firmor. Dessutom information om vad som har erbjudits/sålt (när kontaktpersonen hanterar offertförfrågningar/ingår avtal).

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av datan är ett legitimt intresse. Vi anser att det ligger i vårt legitima intresse att enkelt kunna kontakta våra leverantörer/partners gällande förhandling om nya avtal och uppfyllelse av befintliga, vilket gynnar både oss och företagsklienten. Dessutom är det viktigt för oss att dokumentera vilken individ som har förhandlat eller ingått avtal på leverantörens/partnerns vägnar.

Observera att som registrerad kontaktperson har du rätt att invända mot denna intresseavvägning för legitimt intresse.

Lagringsperiod

Personuppgifter raderas 12 månader efter att det kontraktuella förhållandet avslutats.

Varifrån kommer dessa uppgifter?

Uppgifterna kommer från dig som kontaktperson, baseras på våra avtal eller erhålls från leverantören.

Är det obligatoriskt att tillhandahålla denna information?

Det finns ingen skyldighet för dig att tillhandahålla denna information till oss. Dock är det ett krav för att vi ska kunna ingå avtal med ditt företag genom dig som representant eller ombud; utan denna information kan inte avtalsförhållandet uppfyllas.

03. Nyhetsbrev

Syfte

Marknadsföring genom distribution av digitala nyhetsbrev.

Behandlingsaktiviteter

Insamling och lagring av data. Dessutom användning av datan för digitala utskick till både befintliga och potentiella företagsklienter samt till leverantörer/partners.

Kategorier av personuppgifter

E-postadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du har rätt att fritt återkalla detta samtycke, med framtida verkan. Vid återkallelse kommer vi omedelbart att upphöra med relevant behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig.

Lagringsperiod

Personuppgifter raderas när samtycke återkallas.

Varifrån kommer dessa uppgifter?

Vi samlar in datan från dig.

Är det obligatoriskt att tillhandahålla denna information?

Det finns ingen skyldighet för dig att tillhandahålla denna information till oss för marknadsföringsändamål.

04.Erbjudanden

Syfte

Marknadsföring genom digitala utskick av erbjudanden att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Behandlingsaktiviteter

Insamling och lagring, samt användning för att skicka erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter

E-postadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av datan är legitimt intresse. Vi anser att det är i vårt legitima intresse att skicka erbjudanden om att prenumerera på vårt nyhetsbrev till våra kunder/leverantörer/partners och andra intressenter för marknadsföringsändamål.

Observera att som registrerad individ har du rätt att invända mot detta legitima intresse. Denna rätt är absolut för marknadsföringsändamål, vilket innebär att vi måste upphöra med behandlingen om du utövar denna rätt.

Lagringsperiod

Personuppgifter raderas omedelbart efter att erbjudandet har skickats.

Varifrån kommer dessa uppgifter?

Datan tillhandahålls av dig. Vi kan också ha erhållit den från din företags webbplats.

Är det obligatoriskt att tillhandahålla denna information?

Det finns ingen skyldighet för dig att tillhandahålla denna information till oss för marknadsföringsändamål.

05. Redovisning och annat

Syfte

Att uppfylla företagets lagstadgade skyldigheter, såsom bokföring och revision.

Behandlingsaktiviteter

Nödvändig hantering för att uppfylla företagets lagstadgade skyldigheter enligt lag, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut. Till exempel insamling, bokföring och lagring av data enligt bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter

Bokföring/Revision:

Kunder – fakturor avseende våra tjänster; mottagarens namn, adress, e-postadress och telefonnummer, namn på referens/kontaktperson och nuvarande företag, kund-/organisationsnummer om tillämpligt, personnummer för enskild firma, momsnummer och information om beställd tjänst och belopp.

Leverantörer, kontaktperson; leverantörsfaktura med eventuell information om referens/kontaktperson/säljare och eventuellt organisationsnummer/personnummer för enskild firma, nuvarande företag och såld tjänst/produkt.
Övriga skyldigheter: Personuppgifter som uppstår på grund av lagstadgad skyldighet.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för denna behandling är den lagstadgade skyldigheten, såsom den som följer av bokföringslagen.

Lagringsperiod

Bokföring: Radering av personuppgifter sker när de inte längre behövs för att uppfylla bokföringsförpliktelserna enligt bokföringslagen (1999:1078). Personuppgifterna sparas till slutet av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Övriga skyldigheter: Radering sker när uppgifterna inte längre behöver sparas enligt den lagstadgade skyldigheten.

Varifrån kommer dessa uppgifter?

Uppgifterna kommer från dig när vi ingår ett avtal eller baserat på vad vi har kommit överens om. Alternativt får vi information om dig som kontaktperson/referens från ditt företag.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Det finns ingen skyldighet för dig att tillhandahålla specifika uppgifter till oss. Det finns dock ett krav på att tillhandahålla dessa uppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig/ditt företag (genom dig som representant eller ombud); utan uppgifterna kan inte det kontraktuella förhållandet uppfyllas.

06. Inkommande mejl

Syfte

Hantering av inkommande e-postmeddelanden (när det inte finns någon annan relation med dig som avsändare) och förfrågningar via vår webbplats (förfrågningar skickas till vår e-postadress).

Behandlingsaktiviteter

Mottagning, lagring, öppnande, granskning och bedömning av inkommande e-postmeddelanden och förfrågningar via vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter

Avsändarens grundläggande information (namn, e-postadress, etc.) samt innehållet i e-postmeddelandet (när det innehåller information om avsändaren) eller innehållet i förfrågan.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av datan är en intresseavvägning. Vi anser att hanteringen av inkommande e-postmeddelanden och förfrågningar är ett legitimt intresse för oss.

Du, som registrerad individ, har rätt att invända mot vår intresseavvägning.

Lagringsperiod

Radering av inkommande e-postmeddelanden och förfrågningar sker senast efter 1 månad (kan lagras längre för andra ändamål).

Varifrån kommer dessa uppgifter?

Uppgifterna kommer från dig när du skickar ett e-postmeddelande till oss. Uppgifterna kan också komma från en leverantör till oss som du har lämnat informationen till.

Måste jag tillhandahålla dessa uppgifter?

Det är helt frivilligt för dig att tillhandahålla dessa uppgifter och får inga konsekvenser för dig om du inte gör det.

Användning av data

De personuppgifter som behandlas av Intervaro AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, kommer endast att användas för de syften som specificeras i denna integritetspolicy. Uppgifterna kommer inte att användas av oss för automatiska beslut eller profilering.

Angående ansvar för personuppgifter i kundmaterial

Intervaro AB agerar som personuppgiftsbiträde för informationen som finns i det material som kunden tillhandahåller när kunder beställer ett projekt. Materialet kan bestå av exempelvis bilder och textdokument. Kategorierna av individer som personuppgifterna avser är de som finns i materialet.

Det är kunden till Intervaro AB som är personuppgiftsansvarig för denna behandling. För frågor angående denna del av behandlingen av personuppgifter bör du därför i första hand kontakta personuppgiftsansvarig.

Cookies

Information som samlas in via cookies är anonym och innehåller inte personuppgifter som namn eller e-postadresser. Besökarinformation kan inte spåras av oss.

Kommer dina personuppgifter att delas med någon annan?

Likt andra företag använder vi vår bank för att hantera våra betalningsflöden och vår redovisningskonsult granskar vår bokföring. Dessa enheter är personuppgiftsansvariga för sin behandling. Denna delning sker endast för de ovan angivna syftena (dvs. avtalsuppfyllnad/fakturering och bokföring/revision).

Vi kommer inte annars att lämna ut de personuppgifter vi behandlar som personuppgiftsansvarig till någon annan, såvida det inte krävs enligt lag/myndighetsbeslut eller för att skydda våra juridiska rättigheter.

Om Intervaro AB anlitar personuppgiftsbiträden eller underbiträden för behandlingen av personuppgifter, kommer sådan behandling att utföras på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Intervaro AB har följande personuppgiftsbiträden som hanterar aktuella personuppgifter åt oss:

  1. IT-infrastruktursystem (t.ex. internetleverantör)
  2. Bokföringssystem (molnlösning)
  3. Kund-/orderhanteringssystem (molnlösning)
  4. E-post (molnlösning)
  5. Dokumenthantering (molnlösning)

Vi har ingått databehandlingsavtal med dessa personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Vi använder Googles tjänst G Suite. Vår personuppgiftsbiträde Google lagrar personuppgifter utanför EU/EES. Googles certifiering enligt ramverken för dataskydd mellan EU och USA samt Schweiz och USA täcker G Suite-tjänsten. Personuppgiftsbiträdet har också fått godkännande från europeiska dataskyddsmyndigheter för sina modellklausuler, vilket bekräftar att vårt kontraktsförhållande uppfyller kraven i dataskyddsdirektivet för lagliga överföringar av personuppgifter från EU till USA. Således görs överföringarna antingen baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå eller i enlighet med bindande företagsregler eller godkända kontraktsklausuler. Du kan läsa mer om överföringen på Googles webbplats om detta eller kontakta oss för att få en kopia av skyddsåtgärderna.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Nedan följer en översikt över dina rättigheter. Observera att inte alla villkor för och undantag från dessa rättigheter är listade.

Rätt till information och tillgång till uppgifter ("Registerutdrag")

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi, som personuppgiftsansvariga, behandlar, etc. Denna rätt uppfylls genom denna policy. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen (registerutdrag).

Rätt till radering

Under vissa förhållanden har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi har dock rätt att neka en begäran om radering i vissa fall, inklusive om det finns lagliga skyldigheter som utgör hinder för sådan radering.

Rätt till begränsning av behandling

Vidare har du under vissa förhållanden rätt att begära att vår behandling av dina uppgifter begränsas. Begränsning innebär att personuppgifterna markeras så att de under en viss period endast behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt att begära att de uppgifter du har tillhandahållit oss, och där vår behandling baseras på ditt samtycke eller ett avtal med dig, överförs till dig. Om en direkt överföring till en tredje part är tekniskt möjlig, kan du välja detta istället.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot den behandling vi baserar på en intresseavvägning eller på att vi utför en uppgift av allmänt intresse och åberopa skäl relaterade till din specifika situation. Som personuppgiftsansvariga är det då upp till oss att visa att det finns tvingande berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (dock har vi rätt att behandla dina personuppgifter för att göra gällande våra eventuella rättsliga anspråk).

Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter som används för direktmarknadsföring, i vilket fall behandlingen måste upphöra (för marknadsföringsändamål).

Rätt att undvika automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att undvika beslut baserade på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som har rättsliga effekter för dig eller på annat sätt påverkar dig avsevärt.

Rätt att återkalla samtycke

När behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, med effekt för framtiden.

Utövande av dina rättigheter

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via någon av kontaktuppgifterna som anges ovan. Kontakta oss om du behöver hjälp, så hjälper vi dig.

Klagomål

Du har även rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor. Om du bor, arbetar eller anser att felaktig hantering skett i Sverige har du rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen.

Ändringar

Om denna policy ändras medan vi fortfarande behandlar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd. Om det sker en betydande förändring i vår behandling, eller om förändringen på annat sätt kan ha en relevant och betydande påverkan på dig, kommer obligatoriskt meddelande att ges även innan den nya versionen träder i kraft.

Senast uppdaterad: 2023-03-29