Tack för att du besöker vår webbplats.

Denna integritetspolicy beskriver vad, hur och varför vi samlar in personuppgifter från dig när du besöker vår webbplats eller på annat vis är i kontakt med oss.

Din integritet är viktig för oss. På Intervaro har vi några få grundläggande principer:

  • Vi ber dig inte om personuppgifter om vi inte verkligen behöver det.
  • Vi delar inte dina personuppgifter med någon förutom då det krävs av rättsliga anledningar, i vårt arbete eller för att skydda våra rättigheter.
  • Vi säljer inte några av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person är en personuppgift. Väldigt mycket är således att se som personuppgifter. Hit hör inte bara namn och adress, utan även exempelvis uppgifter om en identifierbar persons ekonomi och upptagningar i bild och ljud.

I princip allt som sker med en personuppgift ses som personuppgiftsbehandling. Detta innefattar bland annat inhämtning, lagring, hantering, delning och radering. All digital hantering utgör behandling och i vissa fall även analog sådan.

För behandling av personuppgifter gäller vissa regler. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Intervaro AB, org. nr 559051-3544, är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs nedan. Vår postadress är Davidshallsgatan 21, 211 45 Malmö. Du kan även kontakta oss på 046-378 15 70 eller kontakt@intervaro.se.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I det följande anges vilka personuppgifter som vi behandlar, ändamålet med behandlingen, på vilket sätt personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar uppgifterna.

01. Kunder

Ändamål

Offertgivning samt ingående och fullgörelse av avtal avseende våra tjänster.

Behandlingar som utförs

Insamling/registrering och lagring av uppgifterna. Därtill användning av uppgifterna för offertgivning, ingående av avtal samt säkerställa att såväl vi som kunden fullgör sina förpliktelser enligt avtalet, inklusive genom fakturering, samt för kontakt med kund angående avtalsfullgörelsen (särskilt angående leverans, betalning och den beställda tjänsten).

Kategorier av personuppgifter

Företagskund med enskild firma: Namn, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer. Därtill uppgifter om tjänstens omfattning och priset därför, samt om influtna och oreglerade betalningar.

Företagskund (alla), kontaktperson: Namn, telefonnummer, e-postadress, aktuellt företag, behörighet/roll samt uppgift om vad som efterfrågats/beställts (när kontaktpersonen är beställare).

Rättslig grund

Företagskund med enskild firma: Behandlingen av personuppgifterna stödjer sig på avtalet mellan parterna som rättslig grund.

Kontaktperson (företagskund): Behandlingen av personuppgifterna stödjer sig på en intresseavvägning som rättslig grund. Vi anser att det är vårt berättigade intresse att enkelt kunna kontakta våra (befintliga och presumtiva) företagskunder avseende ingående av nya avtal och fullgörelse av befintliga avtal, vilket gynnar både oss och företagskunden, samt att dokumentera vilken fysisk person som förhandlat om/ingått avtal för företagskundens räkning.

Du som är registrerad som kontaktperson har rätt att invända mot denna intresseavvägning.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker 12 månader efter kundförhållandets slut.

För offertgivning som inte lett till något avtal gallras uppgifterna 6 månader efter det att offerten givits.

Var kommer dessa uppgifter från?

Uppgifterna kommer från dig, eller utgår ifrån vad vi avtalat. Uppgifter om kontaktpersoner kan även komma från företaget och uppgifter om en enskild firma kan även komma från en kontaktperson.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig, eller med ditt företag genom dig som företrädare eller fullmaktshavare, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fullföljas.

02. Leverantörer och partners

Ändamål

Efterfråga, ingå och fullgöra avtal med våra leverantörer/partners.

Behandlingar som utförs

Insamling/registrering och lagring. Därtill användning av uppgifterna för att efterfråga avtal, ingå avtal och fullgöra avtal, inklusive genom betalning, samt för kontakt med leverantören/partnern angående avtalsfullgörelsen.

Kategorier av personuppgifter

Företag, kontaktperson: Namn, telefonnummer, e-postadress, aktuellt företag samt behörighet/roll, ev. organisationsnummer/personnummer om enskild firma. Därtill uppgift om vad som offererats/sålts (när kontaktpersonen hanterar offertförfrågan/ingår avtalet).

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna utgörs av en intresseavvägning. Vi anser att det är vårt berättigade intresse att enkelt kunna kontakta våra leverantörer/partners avseende ingående av nya och fullgörelse av befintliga avtal, vilket gynnar både oss och företagskunden, samt att dokumentera vilken fysisk person som förhandlat om/ingått avtal för leverantörens/partnerns räkning.

Observera att du som är registrerad som kontaktperson har rätt att invända mot denna intresseavvägning.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker 12 månader efter att avtalsförhållandet upphört.

Var kommer dessa uppgifter ifrån?

Uppgifterna kommer från dig som är kontaktperson, utgår från vad vi avtalat eller inhämtas från leverantören.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med ditt företag genom dig som företrädare eller fullmaktshavare, utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fullföljas.

03. Nyhetsbrev

Ändamål

Marknadsföring genom utskick av digitala nyhetsbrev.

Behandlingar som utförs

Insamling och lagring av uppgifterna. Därtill användning av uppgifterna för digitala utskick till såväl befintliga som presumtiva företagskunder samt till leverantörer/partners.

Kategorier av personuppgifter

E-postadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du har rätt att fritt återkalla detta samtycke, med verkan för framtiden, vi kommer då omgående att upphöra med den aktuella behandlingen. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss, så hjälper vi dig.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker när samtycket återkallas.

Var kommer dessa uppgifter från?

Vi hämtar in uppgifterna från dig.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss för marknadsföringsändamål.

04. Erbjudanden

Ändamål

Marknadsföring genom digitala utskick av erbjudanden att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Behandlingar som utförs

Insamling och lagring samt användning för utskick av erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter

E-postadress.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna utgörs av en intresseavvägning. Vi anser att utskick av erbjudanden om att prenumerera på vårt nyhetsbrev till såväl våra kunder/leverantörer/partners som andra intressenter i marknadsföringsändamål utgör ett berättigat intresse för oss.

Observera att du som är registrerad har rätt att invända mot denna intresseavvägning. För marknadsföring är denna rätt absolut, dvs. vi måste då upphöra med behandlingen.

Lagringsperiod

Gallring av personuppgifterna sker omgående efter det att erbjudandet har skickats.

Var kommer dessa uppgifter från?

Uppgifterna har lämnats av dig. Vi kan också ha hämtat in dem från ditt företags hemsida.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger inte någon skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss för marknadsföringsändamål.

05. Bokföring och övrigt

Ändamål

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser, såsom avseende bokföring och revision.

Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser som gäller enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut. Exempelvis insamling, bokföring och lagring av uppgifterna enligt bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter

Bokföring/revision:

Kunder – fakturor avseende våra tjänster; namn på mottagaren, adress, e-postadress och telefonnummer, namn på referens/kontaktperson och aktuellt företag, kund-/organisationsnummer/ev. personnummer om enskild firma, VAT-nummer samt uppgift om beställd tjänst och belopp.

Leverantörer, kontaktperson; leverantörsfaktura med ev. uppgift om referens/kontaktperson/säljare samt ev. organisationsnummer/personnummer om enskild firma, aktuellt företag och såld tjänst/produkt.

Övriga förpliktelser: De personuppgifter som följer av den rättsliga förpliktelsen.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för denna behandling är den rättsliga förpliktelsen, såsom den som följer av bokföringslagen.

Lagringsperiod

Bokföring: Gallring av personuppgifterna sker när de inte längre behövs för att uppfylla bokföringsskyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078). Personuppgifterna bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Övriga förpliktelser: Gallring sker när uppgifterna inte längre måste lagras enligt den rättsliga förpliktelsen.

Var kommer dessa uppgifter från?

Uppgifterna kommer från dig när vi ingår avtal, eller utgår från vad vi avtalat. Alternativt får vi uppgifter om dig som är kontaktperson/referens från ditt företag.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det föreligger ingen skyldighet för dig att lämna de aktuella uppgifterna till oss. Dock föreligger ett krav på lämnande av dessa uppgifter för att vi ska ingå avtal med dig/ditt företag (genom dig som företrädare eller fullmaktshavare); utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fullföljas.

06. Inkommande e-post

Ändamål

Hantera inkommande e-post (när annan relation med dig som avsändare saknas) och förfrågningar via vår hemsida (förfrågningarna skickas till vår e-postadress).

Behandlingar som utförs

Mottagande, lagring, öppnande, genomgång och bedömning av inkommande e-post och förfrågningar via vår hemsida.

Kategorier av personuppgifter

Avsändarens grundläggande information (namn, e-postadress etc.) samt innehållet i e-postmeddelandet (när det innehåller upplysningar som avser avsändaren) eller innehållet i förfrågan.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna utgörs av en intresseavvägning. Vi anser att hantera inkommande e-post och förfrågningar rör ett berättigat intresse för oss.

Du som registrerats har rätt att invända mot vår intresseavvägning.

Lagringsperiod

Gallring av inkommande e-post och förfrågningar sker senaste efter 1 månad (kan sparas längre med annat ändamål).

Var kommer dessa uppgifter från?

Uppgifterna kommer från dig när du skickar e-postmeddelande till oss. Uppgifterna kan även komma från en leverantör till oss som du lämnat uppgifterna till.

Måste jag lämna dessa uppgifter?

Det är helt valfritt för dig att lämna dessa uppgifter och har inga konsekvenser för dig om du inte gör det.

Användning av uppgifterna

Personuppgifterna, som Intervaro AB behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig, kommer endast att användas för de ändamål som angetts i denna integritetspolicy. Uppgifterna kommer inte att på vårt initiativ användas för automatiskt beslutsfattande eller så kallad profilering av dig.

Avseende ansvar för personuppgifter i material från kund

Intervaro AB är personuppgiftsbiträde för den information som återfinns i det material som lämnas av kunden i samband med att kunder beställer ett uppdrag. Det material som lämnas kan bestå av exempelvis av bilder och textdokument. De kategorier av enskilda som personuppgifterna avser är således de som återfinns i materialet.

Det är Intervaro AB:s kund som är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Vid frågor som rör denna del av personuppgiftsbehandlingen ska du därför i första hand vända sig till den personuppgiftsansvarige.

Cookies

Information som samlas in via cookies är anonym och innehåller inte personuppgifter såsom exempelvis namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av oss.

Kommer dina personuppgifter att delas med någon annan?

Liksom andra företag använder vi oss av vår bank för att sköta våra betalningsströmmar och vår redovisningskonsult reviderar vår bokföring. Dessa aktörer är personuppgiftsansvariga för sin behandling. Denna delning sker enbart för sådana ändamål som anges ovan (nämligen avtalsfullgörelse/fakturering och bokföring/revision).

Vi kommer inte att i övrigt lämna de personuppgifter vi behandlar såsom personuppgiftsansvarig vidare till någon annan, om vi inte måste det enligt författning/myndighetsbeslut eller för att bevaka våra juridiska rättigheter.

För det fall Intervaro AB anlitar personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsunderbiträden för behandling av personuppgifter kommer sådan behandling att ske på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Intervaro AB har följande biträden som behandlar de nu aktuella personuppgifterna åt oss:

  1. IT-infrastruktursystem (exempelvis internetleverantör)
  2. Ekonomisystem (molnlösning)
  3. Kund/orderhanteringssystem (molnlösning)
  4. E-post (molnlösning)
  5. Dokumenthantering (molnlösning)

Med dessa personuppgiftsbiträden har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifterna utanför EU/EES?

Vi använder Googles tjänst G Suite. Vårt personuppgiftsbiträde Google lagrar personuppgifter utanför EU/EES. Googles certifiering enligt ramverken för sekretesskydd mellan EU och USA samt Schweiz och USA omfattar tjänsten G Suite. Personuppgiftsbiträdet har även fått efterlevnadsgodkännande från europeiska dataskyddsmyndigheter för sina modellavtalsklausuler, vilket bekräftar att vår avtalsrelation uppfyller kraven i direktivet om dataskydd för lagenliga överföringar av personuppgifter från EU till USA. Således sker överföring antingen på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller i enlighet med bindande företagsbestämmelser eller godkända avtalsklausuler. Du kan läsa mer om överföringen på Googles webbplats gällande detta eller höra av dig till oss för att erhålla en kopia på skyddsåtgärderna.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Nedan följer en översikt över dina rättigheter. Observera att samtliga förutsättningar för, och undantag från, dessa rättigheter inte återges.

Rätt till information samt tillgång till information (”registerutdrag”)

Du har rätt till information om vilka av dina personuppgifter vi som personuppgiftsansvariga behandlar m.m. Den rätten tillgodoses genom denna policy. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och vissa ytterligare uppgifter om behandlingen (registerutdrag).

Rätt till radering

Du har under vissa förutsättningar rätt till radering av dina personuppgifter. Vi har dock rätt att i vissa fall neka en begäran om radering, bl.a. om det föreligger legala skyldigheter som utgör hinder mot sådan radering.

Rätt till begränsning av behandling

Vidare har du i vissa fall rätt till att begära begränsning av vår behandling. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras, så att de under viss tid endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har även en sådan rätt att begära att de uppgifter som du lämnat till oss, och där vår behandling grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig, överförs till dig. Om en överföring direkt till en tredje part är tekniskt möjlig kan du istället välja detta.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot de behandlingar som vi stödjer på en intresseavvägning, eller på att vi utför en uppgift av allmänt intresse, och åberopa skäl som hänför sig till din specifika situation. Som personuppgiftsansvarig är det därefter upp till oss att påvisa tvingande skäl för vår behandling, som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (vi har dock en rätt att behandla dina personuppgifter för att tillvarata våra eventuella rättsliga anspråk).

Du har alltid rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som används för direkt marknadsföring, varvid behandlingen måste upphöra (för marknadsföringsändamål).

Rätt att slippa automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att slippa beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller annars i betydande grad påverkar dig.

Rätt att återkalla samtycke

När en personuppgiftsbehandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som återkalla detta samtycke, med verkan för framtiden.

Utövande av dina rättigheter

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du vända dig till oss på någon av de kontaktuppgifter som anges ovan. Kontakta oss om du behöver hjälp, så hjälper vi dig.

Klaga

Du har även en rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter hos en tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor. Om du bor, arbetar eller anser att den felaktiga hanteringen inträffat i Sverige så har du rätt att vända dig till den svenska tillsynsmyndigheten, som för närvarande heter Datainspektionen.

Ändringar

För det fall att denna policy ändras medan vi fortfarande behandlar dina personuppgifter kommer vi underrätta dig, i den utsträckning som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om det sker en central förändring i vår behandling, eller om ändringen annars kan komma att få en relevant och betydande påverkan på dig, kommer en sådan obligatorisk underrättelse att göras redan innan den nya versionen börjar tillämpas.

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Du använder en föråldrad och högst troligen osäker webbläsare. Det är inte säkert att siten fungerar som den ska för dig. Därför ger vi dig en vänlig uppmaning om att uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.