Inkommande ärenden

Intervaro tillhandahåller tjänster för att hjälpa er med ärenden gällande support och vidareutveckling. Retainerkunder är prioriterade. Alla priser exkl. moms.

Inom Retainer Inom Retainer Utanför Retainer Utanför Retainer
Prioritet Normal Brådskande/Helg Normal Brådskande/Helg
Åtgärd påbörjad Inom 6 arbetsdagar 1-3h Vid första lucka 1-48h*
Kostnad/timme 1 295 kr +100% 1 295 kr +100%
Kostnad/timme
12 månaders bindning
995 kr +100% 1 295 kr +100%

Om ärendet uppskattas att ta under 4 timmar påbörjas ärendet utan estimering, såvida detta inte skriftligen begärs. Observera att tidsuppskattningar inte är en garanti, utan att arbetstiden kan skilja sig från den initiala uppskattningen. Kontorstid motsvarar 08:00-16:30 helgfria vardagar. Semester kan påverka arbetstiderna. Tid mäts per påbörjad timme.

* Vi kan inte garantera att akuta ärenden för kunder som ej är servicekunder hanteras inom de angivna tiderna. Om ärendet inte hanteras inom de angivna tiderna övergår ärendet och priset till Normal för Ej Retainerkund.

Ändringar

Prisjusteringar sker kontinuerligt, vanligtvis en gång per år. Denna sida visar gällande priser.

Senast uppdaterad: 2021-01-01


English: Pricelist

Incoming tickets

Interview provides services to help you with support. Retainer clients are prioritized. All prices excluding VAT.

Retainer Retainer Non Retainer Non Retainer
Priority Normal Urgent/Weekend Normal Urgent/Weekend
Action within 6 workdays 1-3h At first free spot 1-48h*
Price/hour 1 295 kr +100% 1 295 kr +100%
Price/hour
12 months contract
995 kr +100% 1 295 kr +100%

If the ticket is estimated to take less than 4 hours, the work begins without estimation, unless requested in writing. Note that time estimates are not a guarantee, the working hours may differ from the initial estimate. Office hours: 08:00-16:30 non-working weekdays. Holidays can affect working hours. Time is measured per hour.

* We cannot guarantee that emergency cases for customers who are not retainer clients are handled within the specified times. If the ticket is not handled within the specified hours, the ticket and the price goes to Normal for Non Retainer Clients.

Changes

Price adjustments is done continually, usually once per year. This page shows current prices.

Last update: 2021-01-01

Du använder en föråldrad och högst troligen osäker webbläsare. Det är inte säkert att siten fungerar som den ska för dig. Därför ger vi dig en vänlig uppmaning om att uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.